Pencarian

Pencarian

C. ANGGREK Juara 1

REG1922
Tancho - 60 cm
Breeder: Rony Koi Farm

A. GOSANKE Juara 6

REG1923
Showa Sanshoku - 45 cm
Breeder: Rony Koi Farm

B. MELATI Juara 1

REG1924
Shiro Utsuri - 32 cm
Breeder: Naga Hitam

E. KAMBOJA Juara 1

REG1925
Kinginrin C - 33 cm
Breeder: Naga Hitam

A. GOSANKE Juara 3

REG1926
Kohaku - 65 cm
Breeder: Naga Hitam

Best Local D. CEMPAKA

REG1927
Shusui - 60 cm
Breeder: Top Koi Farm

D. CEMPAKA Juara 3

REG1927
Shusui - 60 cm
Breeder: Top Koi Farm

E. KAMBOJA Juara 3

REG1928
Kawari Mujimono - 60 cm
Breeder: DD Orchid

D. CEMPAKA Juara 1

REG1929
Hi Ki Utsuri - 55 cm
Breeder: DD Orchid

B. MELATI Juara 5

REG2255
Shiro Utsuri - 19 cm
Breeder: Naga Hitam