Best In Size

Best In Size

Best In Size

REG9154
Showa Sanshoku - 12 cm
Breeder: Jagoan Koi Blitar

MELATI Prize

REG9585
Koromo - 12 cm
Breeder: Near Koi Farm

ANGGREK Prize

REG9508
Doitsu - 12 cm
Breeder: -

CEMPAKA Prize

REG9282
Asagi - 12 cm
Breeder: Naga Hitam

KAMBOJA Prize

REG9473
Hikari Mujimono - 12 cm
Breeder: SA farm